STATUT STOWARZYSZENIA


Mławska Grupa Strzelecka „Piechur

Postanowienia ogólne
§1.
Stowarzyszenie nosi nazwę:
Mławska Grupa Strzelecka „Piechur”, w dalszych postanowieniach Statutu zwane
Stowarzyszeniem.
§2.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Stowarzyszenie działa na
podstawie przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na
podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.
§3.
Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej.
§4.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Mława. Terenem działania jest Polska.
§5.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji lub
związków o podobnych celach, na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie
narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita
Polska jest stroną.
§6.
Stowarzyszenie może posiadać własne znaki organizacyjne oraz używać pieczęci, a także
wydawać legitymacje i odznaczenia.
§7.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§8.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
Cele i środki działania
§9.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. promocja, popieranie, popularyzacja, organizacja oraz ułatwianie dostępu do
uprawiania strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni
palnej i innej, kusz, amunicji, rekonstrukcji historycznych lub militariów;
2. poszerzanie wiedzy i edukowanie, przede wszystkim w dziedzinie strzelectwa
rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni palnej i innej, kusz, amunicji
lub militariów, ratownictwa, pierwszej pomocy, rekonstrukcji historycznych oraz prawa związanego
z tymi zagadnieniami;
3. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
4. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, zwłaszcza
umiejętności strzeleckich, obsługi broni palnej i innej, pierwszej pomocy;
5. upowszechnianie i ochrona wolności i swobód obywatelskich, zwłaszcza legalnego
posiadania broni palnej i innej przez praworządnych obywateli;
6. podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
7. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
8. wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym;
9. wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacji
pozarządowych, zwłaszcza związanych ze strzelectwem i bronią palną;
10. zwiększenie odsetka praworządnych obywateli czynnie uprawiających strzelectwo i
pasjonatów kolekcjonerstwa broni palnej i innej;
11. przyspieszenie odbudowy kultury posiadania, kolekcjonowania i użytkowania broni w
Polsce.
12. wpieranie i promocja wartości i postaw patriotycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
§10.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności odpłatnej
i nieodpłatnej pożytku publicznego. Szczegółowy zakres działalności i nieodpłatnej
wyodrębni Zarząd w uchwale.
§11.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie lub udział w wykładach, prelekcjach, szkoleniach, treningach, kursach,
spotkaniach, pokazach, wystawach, piknikach, zawodach, obozach, survivalach lub innych
imprezach zbieżnych tematycznie z celami Stowarzyszenia;
2. budowanie i zarządzanie narzędziami edukacyjnymi, informacyjnymi, organizacyjnymi
lub innymi wspomagającymi cele Stowarzyszenia;
3. zwiększanie poziomu wiedzy i świadomości społecznej odnośnie strzelectwa, broni
palnej oraz kolekcjonerstwa broni;
4. organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych;
5. współdziałanie z władzami publicznymi, występowanie z opiniami do organów
administracji publicznej, wsparcie władz w pozytywnym kształtowaniu aktów prawnych i
pokrewnych w tematach zbieżnych z celami Stowarzyszenia;
6. współpraca z innymi organizacjami lub podmiotami, muzeami, grupami
rekonstrukcyjnymi, klubami sportowymi, a także osobami fizycznymi w celu realizacji
celów statutowych;
7. współpraca ze szkołami, uczelniami i innymi instytucjami oświatowo-wychowawczymi w
celu krzewienia sportu strzeleckiego wśród dzieci, młodzieży oraz osób uczących się;
8. uzyskiwanie, przygotowanie i utrzymanie zaplecza technicznego, zwłaszcza systemów
informatycznych, strzelnic, strzelnic pneumatycznych, sal wykładowych oraz miejsc
spotkań.
Członkowie – prawa i obowiązki
§12.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. Stowarzyszenie posiada członków
zwyczajnych i nadzwyczajnych.
§13.
Członkami nadzwyczajnymi są założyciele Stowarzyszenia oraz inne osoby, przyjęte na
podstawie §15 Statutu.
§14.
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie deklaracji członkowskiej, która
może być w formie pisemnej lub elektronicznej.
§15.
Zarząd może zmienić status członka zwyczajnego na nadzwyczajnego, lub członka
nadzwyczajnego na zwyczajnego, na podstawie uchwały członków nadzwyczajnych
Stowarzyszenia, podjętej większością głosów przy obecności minimum połowy
uprawionych do głosu.
§16.
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
1. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków;
2. czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
3. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
4. zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.
§17.
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1. aktywnie brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
2. przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
3. terminowo opłacać ustalone składki i opłaty.
§18.
Członek zwyczajny może zostać pozbawiony członkostwa uchwałą Zarządu na skutek:
1. pisemnej rezygnacji członka;
2. wykluczenia przez Zarząd;
3. śmierci członka.
§19.
Zarząd może zawiesić lub wykluczyć członka zwyczajnego na skutek:
1. łamania statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia;
2. minimum jednomiesięcznej zaległości w opłacaniu składek członkowskich;
3. zachowania niegodnego lub naruszającego dobre imię Stowarzyszenia;
4. braku aktywności lub aktywność niezgodną z celami Stowarzyszenia;
5. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
6. uzasadnionego wniosku członka nadzwyczajnego.
§20.
Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia z grona członków zwyczajnych lub zmiany
statusu członka przysługuje w terminie 7 dni odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania
Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. Do czasu rozpatrzenia
odwołania, członek jest zawieszony w prawach.
§21.
Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu członka Stowarzyszenia praw
wynikających ze statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz pozbawieniu pełnionych
funkcji we władzach Stowarzyszenia.
Władze Stowarzyszenia
§22.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna.
§23.
Kadencje Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwają siedem lat, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu Walnego Zebrania Członków zgodnie z §29 Statutu.
§24.
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§25.
Termin i miejsce obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd publikuje w sposób dostępny
dla wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Dopuszcza się
informację elektroniczną: na stronie internetowej stowarzyszenia lub poprzez wiadomość email
na podany przez członka adres.
§26.
Walne Zebranie Członków jest zwoływane:
1. na zakończenie kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej;
2. na pisemny wniosek Zarządu;
3. na pisemny wniosek co najmniej 25% członków nadzwyczajnych Stowarzyszenia;
4. na pisemny wniosek co najmniej 25% ogółu członków Stowarzyszenia.
§27.
Walne Zebranie Członków musi zostać zwołane w terminie 3 miesięcy od daty powstania
takiej konieczności. W przypadku pisemnych wniosków, za datę powstania konieczności
uznaje się dzień otrzymania wniosku.
§28.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
2. uchwalanie zmian treści Statutu;
3. powoływanie i odwoływanie wybieralnych władz Stowarzyszenia;
4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
§29.
Uchwały Walnego Zebrania Członków, w tym uchwały o zmianie treści statutu lub
rozwiązaniu stowarzyszenia, podejmowane są jawnie, ważoną większością głosów, bez
względu na ilość uczestników głosowania, przy obecności Prezesa Zarządu. Głos członka
zwyczajnego ma wagę o wartości 1, zaś członka nadzwyczajnego wagę o wartości 50.
§30.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji i przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§31.
Członkowie mogą udzielić innemu członkowi Stowarzyszenia pełnomocnictwa do
głosowania w ich imieniu podczas Walnego Zebrania Członków przy zachowaniu
warunków:
1. pełnomocnikiem może być wyłącznie członek Stowarzyszenia w pełni praw;
2. członek zwyczajny może być pełnomocnikiem nie więcej niż dwóch innych członków;
3. członek nadzwyczajny może być pełnomocnikiem dowolnej ilości członków;
4. pełnomocnictwo musi być pisemne.
§32.
Jeśli skład wybieralnych władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
Zarząd Stowarzyszenia
§33.
Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
§34.
Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa. Prezesa wskazuje Walne Zebranie
Członków podczas wyboru Zarządu.
§35.
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§36.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w
związku z pełnioną funkcją, na podstawie umowy podpisanej z członkiem Komisji
Rewizyjnej lub pełnomocnikiem powołanym uchwałą Walnego Zebrania Członków.
§37.
Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności
całego Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa.
§38.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb. Posiedzenia mogą odbywać się
przez elektroniczne środki komunikacji.
§39.
Do kompetencji Zarządu należą:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia;
2. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
4. realizacja celów Stowarzyszenia;
5. sporządzanie planów pracy i budżetu oraz sprawozdań z działalności;
6. administracja Stowarzyszeniem;
7. ustalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat lub świadczeń finansowych
na rzecz Stowarzyszenia;
8. zarządzanie, nabywanie, zbywanie lub obciążanie majątku Stowarzyszenia;
9. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia;
10. ustalanie wzorów zaświadczeń, legitymacji, pieczęci, odznaczeń, znaków
organizacyjnych i innych;
11. tworzenie sekcji, grup zadaniowych, zespołów celowych wewnątrz Stowarzyszenia;
12. decydowanie o dołączeniu Stowarzyszenia do organizacji wymienionych w pkt. 5
Statutu i występowanie z nich;
13. zatrudnianie i zwalnianie pracowników, podpisywanie umów i porozumień;
14. udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego
zarządu;
15. przyznawanie nagród lub nakładanie kar na członków Stowarzyszenia;
16. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia;
§40.
Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach majątkowych i niemajątkowych
uprawniony jest Prezes Zarządu.
Komisja Rewizyjna
§41.
Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
§42.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 2 do 3 osób, w tym Przewodniczący.
Przewodniczącego wyłania Komisja Rewizyjna spośród swoich członków na pierwszym
posiedzeniu.
§43.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. nie mogą być członkami organu zarządzającego;
2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenie nie wyższe niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS
za rok poprzedni.
§44.
Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów przy
obecności całej Komisji Rewizyjnej. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje
głos Przewodniczącego.
§45.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Zarządu;
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
3. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.
Majątek i fundusze
§46.
Majątek Stowarzyszenia tworzą:
1. nieruchomości i ruchomości będące własnością Stowarzyszenia;
2. inne prawa majątkowe;
3. środki pieniężne.
§47.
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1. składek członkowskich, opłat wpisowych i innych świadczeń uchwalonych przez Zarząd
oraz dobrowolnych wkładów i wpłat członków Stowarzyszenia;
2. dotacji, darowizn, spadków, zapisów;
3. dotacji i ofiarności publicznej;
4. działalności odpłatnej pożytku publicznego.
§48.
Zabronione jest:
1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”;
2. przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§49.
Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.
§50.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa.
§51
Stowarzyszenie rozwiązuje się poprzez Walne Zebranie Członków.